Alçipan häzirki zaman gurluşyk materialy bolup, güýji, ýeňilligi we kesilmeginiň aňsatlygy sebäpli diwarlary, potoloklary ýapmak we beýleki dizaýn elementleri üçin giňden ulanylýar.

Alçipan gips ortasyndan we galyň kartonly daşarky güýçlendiriji gatlaklardan durýar. Material arzan bahany üpjün edýän elýeterli komponentlerden ýasalýar. Tekiz ýüzli diwarlar üçin standart alçipan laýykdyr.

Alçipanyň aýratyn häsiýetleri:

  • Çyglylyga çydamly alçipan, suwy goraýjy häsiýetlere eýe bolan maddalary öz içine alýar (mysal üçin, silikon). Bu päsgelçiligiň kömegi bilen otagda patogen mikrofloranyň we galybyň ösmeginiň öňi alynýar. Hammam üçin alçipan saýlamazdan öň, onuň belliklere üns beriň - çyglylyga çydamly material gök reňkde ýasalýar.
  • Oda çydamly alçipanyň käbir görnüşleri, goşulan mineral komponentleri sebäpli, açyk oda we ýokary temperatura çydamlydyr. Alçipanyň bu görnüşi, ýangyn howpy ýokary bolan jaýlary bezemek üçin, mysal üçin, elektrik dolandyryş otaglary, wentilýasiýa ulgamlaryň otaglary we ussahanalar üçin ulanylýar. Oda çydamly alçipan gyzyl reňkde ýasalýar.
  • Oda we çyglylyga çydamly alçipan. Bu ýangyn we suw geçirmeýän häsiýetleriň utgaşmasydyr. Şeýle alçipan standart görnüşinden epesli gymmat. Ýörite mikroklimatiki şertler - ýokary çyglylyk we temperaturaly otaglar üçin ulanylýar. Ot we çyglylyga çydamly alçipan ýaşyl reňkde we gyzyl bellikli bolýar.

The Gochdash enterprise was founded in 2005. Main activity: distribution of construction materials, both imported and local production.

Contact Us

Ahal province Ak Bugdaý district Önümçilik zolagy Altyn-Asyr Gündogar market sector A2 146 shop
+993-61-862222
gochdash@gmail.com

Powered by Arassa Nusga. Gochdash © 2021