Arassa Nusga kompaniýanyň IT hünärmenleri täze sahypamyzy amatly we maglumatly etmäge synanyşdylar, şeýlelik bilen iki gezek basyp, gyzyklanýan maglumatlaryňyzy doly tapyp bilersiňiz. Sahypanyň täze dizaýny ýakymlamagy bilen işleýan prosesinde. Esasy aýratynlyklaryň biri, sahypanyň iň döwrebap platformada işlemegidir. Sahypanyň işleýşini ýokarlandyrdyk, ergonomikany gowulaşdyrdyk we dizaýn has döwrebaplaşdy.

Biz hem öz gezegimizde üstünde işleýäris: täze sözbaşylar, makalalar goşýärys we has peýdaly edýäris. Sahypanyň ykjam wersiýasy islendik ekran çözgüdi üçin uýgunlaşdyryldy we her dürli enjamda açylýar. Sahypanyň işi barada pikirleriňizi, ony gowulandyrmak üçin teklipleriňizi alarys. Teklipleriňizi e-poçta adresine iberip bilersiňiz (mysal üçin poçta).

Gochdash kärhanasy 2005-nji ýylda esaslandyryldy. Esasy iş: import edilýän we ýerli önümçilik gurluşyk materiallaryny paýlamak.

Habarlaşmak

Ahal welaýaty Ak Bugdaý etrap Önümçilik zolagy Altyn-Asyr Gündogar bazary sektor A2 146 dükan
+993-61-862222
gochdash@gmail.com

Powered by Arassa Nusga. Gochdash © 2021